Dofinansowanie UE RSS twitter icon gplus icon youtube icon Facebook

PROGRAM:
MRPO - Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA:
2. Gospodarka regionalnej szansy

DZIAŁANIE:
2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

SCHEMAT:
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP

RODZAJ PROJEKTU:
Rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa

Tytuł projektu:
Wprowadzenie wyrobów z włókien naturalnych (konfekcja męska) oraz poszerzenie oferty o usługi kosmetyczne w Spółce JP s.c.

BENEFICIENT: JOLANTA PRZEBINDA, PIOTR CIEŚLIŃSKI JP Spółka Cywilna
NR UMOWY: MRPO.02.01.01-12-10-0278-1578-12
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01 lutego 2012 r. do 01 listopada 2013 r.
DATA WYBORU PROJEKTU: 31 lipiec 2012 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 205 323,58zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 66 697,28 zł
STATUS PROJEKTU: Zrealizowany

Cel ogólny – budowa konkurencyjnego podmiotu
Realizacja projektu jest kluczowym elementem w strategii rozwoju spółki. Wnioskujący dokonał analizy rynku docelowego i zidentyfikował czynniki sukcesu w zakresie jakości oferty dla klienta docelowego, także pod kątem identyfikacji zapotrzebowania na usługi. Dąży do budowy silnego podmiotu, o ugruntowanej pozycji rynkowej i posiadającego zdywersyfikowane źródła przychodów. W wyniku realizacji projektu możliwa będzie konkurencja nie tylko na rynku lokalnym (brak podmiotów wykonujących porównywalne produktu) ale również na rynku krajowym i więcej, gdzie tego typu produkcja ma znamiona produkcji elitarnej ze względu na wykorzystywany materiał i technikę pracy (różna w stosunku do typowych pracowni krawieckich).

Cel szczegółowy – wprowadzenie produktów i usług komplementarnych
Firma skoncentruje się na wzroście marki spółki jako kapitału niematerialnego poprzez wejście w obszar wyrobów dla mężczyzn (1 nowy produkt: garnitury jedwabne) oraz pragnie zaoferować usługę modową, traktującą kompleksowo zmianę stylistyki klienta, także w zakresie szerszym niż sama usługa krawiecka, także w zakresie serwisu klienta poza lokalem.
Wnioskujący pragnie przeciwstawić się tendencji do zawężania obszaru oddziaływania poprzez wprowadzenie do oferty produktu unikatowego, wymagającego wysokich umiejętności w zakresie rzemieślniczego wykonywania usługi krawieckiej. Wprowadzenie usług komplementarnych dodatkowo dywersyfikuje przychody, i pozwala na zwiększenie konkurencyjności na rynku.
Segmentacja rynku w zakresie dostępnych materiałów wysoko promuje wyroby wytwarzane z włókna naturalnego w zakresie usługi określonej jako bespoke (ang.). Podmioty wykonujące garnitury jedwabne, gdzie ubiór każdorazowo projektowany jest bezpośrednio na sylwetce klienta (nie: półprodukt dostosowywany) są cenionym i poszukiwanym usługodawcom.
Różnicowanie oferty wg Pracowni Krawieckiej jest działaniem obejmującym usługi stylizacji sylwetki oraz wizaż. Podejście modowe do usług pozwala na dywersyfikację przychodów.

Cele dodatkowe
Realizacja projektu związana jest z aktywizacją rynku pracy oraz zwiększeniem zatrudnienia w zakresie osób w wieku +48 lat oraz <24lat. Jest to kluczowe ze względu na wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych związanych z obróbka materiałów ultra - delikatnych oraz możliwością wprowadzenia nowoczesnej stylistyki odzieży.
Dodatkowo, działania związane z bezpośrednim wpływem na ochronę środowiska obejmują przemyślane działania modernizacyjne pomieszczeń, ograniczające ilość energii odpadowej.
Zgodność z celami działania
Działania wnioskodawcy pozwalają na budowę silnego i zdolnego do konkurowania na poziomie ogólnopolskim podmiotu.
Wprowadzane produktu oraz usługi odznaczają się wysokim poziomem wartości dodanej ze względu na wysoki poziom kunsztu rzemieślniczego w zakresie krawiectwa oraz kompleksowość oferty w zakresie usług dodatkowych. Elastyczność oferty nie jest zawężona do tradycyjnego krawiectwa i techniki krawieckiej. Innowacyjność oferty nie znajduje odzwierciedlenia w usługach świadczonych przez inne podmiotu, co znacząco podnosi atrakcyjność oferty.
Projekt zwiększa oddziaływanie na rynku pracy poprzez zatrudnianie osób o niskiej aktywności zawodowej w wieku +48 lat. Wprowadzone metody adaptacji pracownika w tym wieku pozwalają na jego szybką adaptację do środowiska pracy oraz wzrost jego kwalifikacji zawodowych.
Rezultaty projektu:
- 1 nowa technologia: szycie materiałów delikatnych poprzez ich rozchylenie (super cienkie igły)
- 1 nowy produkt: garnitur jedwabny
- 3 nowe usługi: epilacja kosmetologiczna, wizaż eventowy oraz usługa nadzoru stylistycznego w czasie eventu.